ឆ្នាំ២០០៩ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច ប្រគល់ភារកិច្ច និងប្រគល់ភារកិច្ចនៃគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

0
153
204