សម្រង់ពាក្យដែលសរសេរជាមួយ ណ (មិនសរសេរជាមួយ ន) និងពាក្យដែលសរសេរជាមួយ ឡ ឬជាព្យាង្គតម្រួត(មិនសរសេរជាមួយ ល)

0
364
221