ថ្ងៃ​អាទិត្យ, ខែ​តុលា 24, 2021

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ខ) មានឈ្មោះដើមថា គណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ (គ.ជ.ភ.ខ.)។

ទំនាក់ទំនងយើង៖ nckl@rac.gov.kh

© Copyright - National Council of Khmer Language